Du er her:Forsiden>Kontakt oss>Om oss
Vestfold krematorium - krematorium for hele Vestfold

Bakgrunn

Arbeidet med å danne et felles krematorium startet allerede i 2000. De kirkelige fellesrådene i Horten, Tønsberg og Larvik samt Sandefjord kommune tok initiativ til dette.

Bakgrunnen var todelt:

  • Staten hadde vedtatt nye forskrifter for utslipp fra krematorier, gjeldende fra 1/1-2007. Se Forurensningsforskriftens § 10
  • De 4 krematorier vi hadde i Vestfold (Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik) hadde vært i drift i 40-50 år. De framsto både teknisk og bygningsmessig i dårlig forfatning. En rehabilitering og opprustning av disse ville blitt svært kostnadskrevende, samtidig som det noen steder også ville krevd utbygginger som praktisk sett ville vært vanskelig å gjennomføre. 

En prosjektgruppe ble nedsatt. Den besto eierne for dagens krematorier (3 kirkeverger og parksjef i Sandefjord) og en referansegruppe bestående av representanter fra bl. a. Begravelsesbyråene, Human-Etisk Forbund og Kirken. Arbeidet ble ledet av høgskolelektor Terje Røsjorde.
De respektive kommunestyrer i Vestfold vedtok i 2003/4 å etablere ett felles krematorium som et interkommunalt selskap IKS. Det ble samtidig vedtatt at nåværende krematorier skulle bli avviklet. Selskapet ble konstituert 24. august 2004.

Første utfordring var å finne en egnet lokalisering for virksomheten. Stokke kommune framsto først som den mest egnede plassering på grunn av sin sentrale beliggenhet i forhold til de fire kommunene. Etter den tid har selskapet vurdert mer enn 20 forskjellige tomtealternativ i Vestfold.

I desember 2004 fattet også Skien bystyre vedtak om å komme inn med 20 % eierandel i Vestfold Krematorium IKS, og å avvikle nåværende krematorium på Nordre Gravlund i Skien. Skien kommune valgte imidlertid i juni 2008 å tre ut av selskapet. Ny selskapsavtale ble vedtatt oktober 2008, og selskapet eies igjen av 4 Vestfoldkommuner. Navnet ble endret tilbake til Vestfold krematorium IKS.