Du er her:Forsiden>Når noen dør>Askespredning i naturen

Askespredning i naturen

 

Askespredning i naturen

 

Askespredning er et alternativ til grav på en gravplass. Det er Fylkesmannen som gir tillatelse til at asken etter en avdød person kan bli spredd i naturen. Dette kan skje enten over land, eller i vann.

En forutsetning for slik tillatelse, er at dette var avdødes uttrykte ønske.

Den som sørger for gravferden (ofte en av de etterlatte), kan søke om dette etter en personens død. Men en nålevende person kan også søke om tillatelse før sin død.

Når tillatelse er gitt, vil den som sørger for gravferden foreta selve handlingen eller askespredningen.

Gravferdsloven § 20 andre ledd: Fylkesmannen kan etter søknad fra person som har fylt 15 år, gi tillatelse til at den som skal sørge for vedkommendes gravferd sprer asken for vinden. Tillatelse kan også gis etter vedkommendes død når det godtgjøres at avdøde ønsket askespredning. Slik tillatelse kan også gis for aske etter barn når nærmeste etterlatte ønsker det. Fylkesmannen kan sette vilkår for tillatelsen.
Lovdata

Hvordan skal asken spres?

Spredning av aske i naturen skal foregå i sømmelige former, og med respekt for avdøde.

Handlingen skal skje diskré og avskjermet fra utenforståendes oppmerksomhet.

Asken kan tømmes ut av urnen over land, eller vann. Dersom asken skal i vann, kan det i stedet benyttes en vannoppløselig urne som senkes ned i vannet i sin helhet.

All aske skal spres samtidig og udelt.

 

Askespredning i naturen

 

Hvor kan asken spres?

Askespredning kan tillates i områder som har et tilstrekkelig øde preg og slik at asken tas opp i naturen;

  • enten i vann; på hav og sjø, i fjorder, i elver, vassdrag og øvrig ferskvann.
  • eller på land; i ubebygde områder med tilstrekkelig øde preg, i skog, i utmark eller på fjell.

Hvordan søker man?

Hvem kan søke?

  1. Den som sørger for gravferden til en avdød kan søke.
  2. Man kan søke for seg selv mens man er i live og over 15 år.

Søknaden sendes til:

Fylkesmannen i det fylket du ønsker at asken skal spres i. Se lenke her: Fylkesmann 

Lenke til elektonisk søknadsskjema: Søk om askespredning.

Søknaden må inneholde:

  1. Opplysning om hvor du ønsker at spredningen skal skje, med en nærmere beskrivelse av stedet og helst avmerket på et kart som legges ved søknaden.
  2. Hvis det er mulig, bør du angi hvilken årstid du ønsker at handlingen skal finne sted.
  3. Hvis du sørger for gravferden til en som ønsket askespredning, må du beskrive hvordan dette ønsket kom til uttrykk. Dersom det ikke foreligger noe skriftlig dokumentasjon fra avdøde, bør flere av de øvrige etterlatte skrive under på en erklæring om at dette var avdødes ønske, eller at det godgjøres på annen måte.
  4. Eventuell opplysning om hvilket krematorium som benyttes.
  5. Dato og signatur.

Hvem skal spre asken?

Det er den som sørger for vedkommendes gravferd som har ansvar for spredning av asken. Vedkommende kan imidlertid bemyndige andre til å utføre selve handlingen.

Når urnen er klar på krematoriet, vil den som sørger for gravferden få utlevert urnen der. Etter at askespredningen er utført skal det gis tilbakemelding til krematoriet om hvor, og når handlingen ble utført. Dette føres inn i krematoriets kremasjonsregister. 

Andre opplysninger

Dersom du søker for deg selv anbefales det at du samtidig lager en skriftlig erklæring om hvem du ønsker skal sørge for din gravferd, og at du underretter vedkommende om at du har søkt om askespredning.

Denne erklæringen skal oppbevares på et trykt sted; for eksempel hos tingretten, slik som for et testamente. Lenke: Tingretten

Selv om avdøde ønsket spredning av aske, er ikke den som sørger for gravferden rettslig forpliktet til å søke om askespredning eller gjennomføre askespredningen, dersom det er i strid med vedkommendes ønske eller overbevisning.

Dersom du er nærmeste etterlatte, og sørger for gravferden til et barn, kreves det ikke dokumentasjon på at dette var avdødes vilje.  

Siden askespredning er et alternativ til å ha en grav på en offentlig gravplass, og at all asken skal spres samtidig, er det ikke anledning til å føre opp avdødes navn på en offentlig gravplass, eller å gravlegge noe av asken der.

Lenke til:

Utlevering av urne fra Vestfold krematorium IKS

 

Askespredning i naturen Når en urne er klar, og tillatelse fra Fylkesmannen foreligger, kan den som sørger for gravferden avtale tidspunkt for utlevering av urnen ved å kontakte oss på telefon 33466663, eller på e-post: post@vk-iks.no 

 

Urnen hentes ved personlig oppmøte på Vestfold krematorium, Raveien 600, 3239 Sandefjord. Urnen leveres ut enten til den som sørger for gravferden, eller til den som skal utføre selve handlingen, dersom vedkommende har fullmakt.

Når urnen hentes, vil man få utlevert en egnet eske til å bringe urnen i.

Dersom ikke annet er avtalt benytter vi urne av lett oppløslig materiale, slik at hele urne kan senkes i vann.

Dersom urnen skal på sjøen kan det benyttes egen båt. Det er også registrerte selskaper som tilbyr assistense til dette. For eks: 

Statistikk - Vestfold krematorium

År

Urner levert ut

til askespredning

I prosent av

antall kremasjoner

2016 81 7,8 %
2015 61 5,9 %
2014 45 4,4 %
2013 55 5,1 %
2012 42 4,1 %
2011 23 2,3 %

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaterte dokumenter